محمد مظلومی راد

روان درمانگر و روانشناس بالینی، مشاور، محقق و مدرس
موسس و صاحب امتیاز کلینیک روانشناسی و مشاوره گیلار

 


 

رزومه آموزشی :

 

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تنکابن

عنوان پایان نامه: اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم در میزان پرخاشگری و سازگاری اجتماعی - فردی در کانون اصلاح و تربیت رشت

لیسانس روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تنکابن

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی وضعیت بالینی و روانشناختی بیماران مبتلا به HIV / AIDS و افراد سالم در بیمارستان فارابی تهران

 

سوابق اجرایی :

 

موسس و صاحب کلینیک روانشناسی و مشاوره گیلار – از 10 خرداد 1400 تا هم اکنون.

روانشناس بالینی و مشاور مرکز مشاوره خانواده رویش مهر از 1 بهمن 1399 تا هم اکنون.

روانشناس بالینی و کارشناس آموزشی مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گیلان از 1 آذر 1387 تا هم اکنون.

معاون مرکز مطالعات پیشرفته سلامت روان - CASMH ، نمایندگی ایران از 25 اسفند 1391 لغایت 25 اسفند 1395.

اینترن و  روانشناس بالینی در سازمان بهزیستی گیلان / رشت از 1 مرداد 1393 الی 1 مرداد 1395.

روانشناس مرکز ساماندهی کودکان هدایت وابسته به سازمان بهزیستی رشت از 1 مرداد 1393 الی 1 مرداد 1395.    

مدیر تحقیقات سازمان بهزیستی رشت از 1 مرداد 1393 الی 1 مرداد 1395.

خزانه دار شورای اجرایی انجمن روانشناسی ایران – شعبه استان گیلان از 14 مرداد 1393 لغایت  13  مرداد 1395.

مدرس دوره های آموزشی توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR- - وابسته به سازمان بهزیستی رشت در سال 1393.

روانشناس ، مدرس و گروه درمانگر کلینیک تخصصی درمان اعتیاد سروش از 1 تیر 1389 لغایت 31 اردیبهشت 1393.

روانشناس بالینی (کارشناس روانشناسی) و کارمند اداره دادگستری استان گیلان و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از 1 آذر 1387 الی 30 تیر 1393.

روانشناس و عضو گروه درمانی در انجمن درمانی رشت - TC - وابسته به سازمان بهزیستی گیلان – از 1 مهر 1387 لغایت 25 آبان 1392.         
 

مقالات منتشر شده در مجلات ملی و بین المللی :

 

Ghahari, SH., Zandnia, F., Mazloumirad, M., Ghaoomi, R., Gheitarani, B.(2019). The effectiveness of chair work intervention on anxiety and depression in divorced women using Cannabis. ASIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (ISSN / E-ISSN: 1876-2018 / 1876-2026). Volume 44, August 2019, Pages 161-162. (PubMed & ISI & Scopus)

Ghahari, SH., Naeimi, N., Azemnia, Z., Mazloumirad, M., Salari, S., Ghorbanzadeh Piraghon, N., Asadollahinia, M., Nouri Talemi, A. (2019). Effectiveness of Forgiveness Skill on Worry and Hopelessness in Women Victims of Sexual Abuse in Childhood. Journal of Pharmaceutical Research International (ISSN: 2456-9119). 2019 - Volume 27 [Issue 4]. (ISI)

Yekeh Fallah, M., Nouri Talemi, A., Bagheri, M., Allameh, Y., Mazloumirad, M., Zandnia, F., Gheitarani, B., Ghahari, SH. (2019). Attachment Styles, Marital Conflicts, Coping Strategies, and Sexual Satisfaction in Spouse Abused and Non- Abused Women. Journal of Pharmaceutical Research International (ISSN: 2456-9119). 2019 - Volume 26 [Issue 4]. (ISI)

Ghahari, SH., Ghaoomi, R., Babagolzadeh, H., Khoshsekkeh, M., Mohamadpour Nikbin, N., Shams, GH., Majidi, N., & Mazloumirad, M. (2019). Efficacy of emotion regulation techniques on hopelessness, worry and anxiety in chronic infertile women. Chronic Diseases Journal (ISSN: 23452226 / E- ISSN: 23452226). (ISC)

Ghahari, SH., Ghasemnezhad, S., Saleh Ebrahimi, A., Ghanbari, N., Davoodi, R., Maddadi, S., & Mazloumirad, M. (2019). Efficiency of Life Skills Training on Emotional Intelligence in Chronic Addicted Women with History of Spousal Abuse. Chronic Diseases Journal (ISSN: 23452226 / E- ISSN: 23452226). (ISC)

Ghahari, SH., Mazloumirad, M. (2018). Effectiveness of forgiveness skill on anxiety and depression among women victims of sexual abuse in childhood. ASIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (ISSN / E-ISSN: 1876-2018 / 1876-2026). Volume 34, April 2018, Page 84. (PubMed & ISI & Scopus)

Ghahari, SH., Fallah, R., Behnam, L., Mazloumirad, M., Farrokhi, N., Ghayoomi, R. (2018). Preoccupations and Worries in Women with Breast Cancer: A Qualitative Study. Journal of Pharmaceutical Research International (ISSN: 2456-9119). 2018 - Volume 24 [Issue 2]. (ISI)

Ghahari, SH., Mazloumirad, M., Khademolreza, N., Sadeghipoya, F., Farrokhi, N. (2018). Effectiveness of cognitive behavioral techniques (CBT) on abstinence and beliefs about. Annals of Tropical Medicine & Public Health (ISSN / eISSN: 1755-6783 / 0974-6005). Special Issue Apr 2018 Vol I3. (ISI & Scopus)

Ghahari, SH., & Fallah, R., & Mazloumi Rad, M., & Farrokhi, N., & Bolhari, J., & Mousavi, M., & Razzaghi, Z., & Akbari, M. (2017). Effect of cognitive-behavioral therapy and spiritual-religious intervention on improving coping responses and quality of life among women with breast cancer in Tehran. Bali medical journal- (Bali Med J) (ISSN: 2089-1180). Vol. 6 Number 2, 2017. (ISI)

Rostami nezhad, SH., &Mazloumi Rad, M., &Farrokhi, N., & Viesy, F., & Ghahari, SH. (2017). The relationship of Alexithymia with Depression, Anxiety, Stress, and Fatigue among people under Addiction treatment. Annals of Tropical Medicine and Public Health (ISSN:1755-6783). Issue 2 (March-April)2017. (ISI & Scopus)

Nosrati masror, N., Mazloumi Rad, M., Farrokhi, N., Fallah, R.,  Ghahari, SH. (2016). Efficacy of Dialectical behaviour Techniques (DBT) in Reduction of Anxiety of Students in Tehran- Iran. Journal of Global Pharma Technology (ISSN: 0975-8542). 12(8):196-201. 2016. (Scopus)

Asadi, M., & Mazloumi Rad, M., & Ghahari, SH., & Mohammadi, A., & Gheitarani, B., (2016). The Effect of Assertiveness Training Skill on Feelings of Happiness and Mental Health of Students in Iran. Journal of Global Pharma Technology (ISSN: 0975-8542). Volume 08 Issue 01: January – 2016. (Scopus)

Zarbakhsh, M., & Porhassani, S., & Rahmani, M., & Mazloumi Rad, M., & Kiani Poor, E. (2015). The Relationship between Time Management, Self- efficacy and Entrepreneurship among Students. European online journal of natural and social sciences (ISSN: 1805-3602). Vol.4, No.1 pp. 211-218-2015.). (ISI)

مظلومی راد، محمد ؛ خان زاده، فیروز (1392). اثربخشی آموزش گروهی شناختی- رفتاری بر تغییر نگرش مثبت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تهران نسبت به سوء مصرف مواد مخدر، چاپ در ماهنامه خبری، علمی پژوهشی پیک پزشکان امروز. شماره 66.صفحه 41.

مظلومی راد، محمد ؛ تیزدست، طاهر؛ ابوالقاسمی، شهنام؛ (1392). اثربخشی آموزش مهارت کنترل خشم بر پرخاشگری نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت رشت. چاپ در ماهنامه خبری، علمی پژوهشی پیک پزشکان امروز.شماره 65.صفحه 42.

 

مقالات علمی پژوهشی ارائه شده به سمینارهای ملی و بین المللی (پوستر / سخنرانی) :

 

Farrokhi, N., Mazloumirad, M., Esmaeli, Z. (2017). "Effect of multi-dimensional training program, using a Combination method of TICH and ABA, on improve Autistic Children's behavior" The E-Poster Participation at the 19th Global Congress on Pediatricians and Child Psychiatry July 12-13, 2017 in Chicago, USA.

فلاح کهن، صفیه؛ مظلومی راد، محمد (1395). رابطه بین خود کنترلی با نظم جویی هیجان در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون شهرستان رشت. سخنرانی ارائه شده در کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، 22 و 23 تیر 1395، تهران.

مظلومی راد، محمد؛ زالکان، فاطمه؛ فلاح کهن، صفیه (1394). اثربخشی آموزش یوگا بر اضطراب و امید به زندگی زنان نابارور. پوستر ارائه شده در چهارمین سمینار بین المللی سلامت زنان شیراز، 30 و 31 اردیبهشت 1394.

مظلومی راد، محمد؛ زالکان، فاطمه؛ ابوالقاسمی، شهنام؛ فلاح کهن، صفیه (1394). اثربخشی روش درمانی ماتریکس بر کاهش گرایش به مصرف و کاهش ولع افراد وابسته به شیشه. پوستر ارائه شده در نهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، تهران ، 9 الی 11 سپتامبر2015.

فلاح کهن، صفیه؛ نژاد محمد، ساتی؛ بزازیان، سعیده؛ مظلومی راد، محمد (1394). مقایسه پرخاشگری و تاب آوری در مصرف کنندگان مخدر- محرک و مصرف کنندگان مخدر. پوستر ارائه شده در نهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، تهران ، 9 الی 11 سپتامبر2015.

افراسن؛ محمد؛ مظلومی راد، محمد (1394). اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی و عزت نفس مجرمین مرد مواد مخدر. پوستر ارائه شده در نهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، تهران. ، 9 الی 11 سپتامبر2015.

مظلومی راد، محمد؛ زالکان، فاطمه (1392). اثربخشی آموزش شناختی ـ رفتاری گروهی بر میزان عزت نفس و شیوه نگرش به مواد در افراد معتاد مراجع به مراکز ترک اعتیاد بهزیستی کرج. سخنرانی ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، تهران  ، 10 الی 12 سپتامبر 2014.

مظلومی راد، محمد؛ زالکان، فاطمه؛ ابوالقاسمی، شهنام (1392). اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر قاطعیت و ولع مصرف مواد در افراد وابسته به شیشه. پوستر ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، تهران ، 10 الی 12 سپتامبر 2014.

زالکان، فاطمه؛ مظلومی راد، محمد؛ ابوالقاسمی، شهنام؛ فیروز کوهی، امیر؛ قهرمانی، حمید؛ شاهمرادی، مجتبی (1392). اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر پرخاشگری در افراد وابسته به شیشه. پوستر ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، تهران، 10 الی 12 سپتامبر 2014.

مظلومی راد، محمد؛ زالکان، فاطمه؛ ابوالقاسمی، شهنام (1394). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای بین فردی بر رضایت زناشویی، شادکامی، پرخاشگری و سازگاری اجتماعی زوجین مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان کرج. پوستر ارائه شده در پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران- تهران ، 15  الی 17 اردیبهشت 1394.

مظلومی راد، محمد؛ ابوالقاسمی، شهنام؛ زالکان، فاطمه (1394). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش.  پوستر ارائه شده در پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران – تهران ، 15  الی 17 اردیبهشت 1394.

مظلومی راد، محمد؛ ابوالقاسمی، شهنام؛ زالکان، فاطمه (1394). اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت عمومی و رضایت زناشویی مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی. پوستر ارائه شده در اولین کنگره ملی امداد امام خمینی – مشاوره، خانواده و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر، تهران ، 14 آبان 1394.

مظلومی راد، محمد؛ ابوالقاسمی، شهنام؛ زالکان، فاطمه (1393). رابطه گرایش های مذهبی و سبک های اسناد با سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر. پوستر ارائه شده در اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز ، 13 اسفند 1393.

مظلومی راد، محمد؛ زالکان، فاطمه (1392). بررسی رابطه بین شادکامی با اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان سینه. پوستر ارائه شده در کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان تهران، 15 الی 17 بهمن 1392.

زالکان، فاطمه؛ قهرمانی، حمید؛ ابوالقاسمی، شهنام؛ فیروز کوهی، امیر؛ مظلومی راد، محمد؛ شاهمرادی، مجتبی (1392). بررسی رابطه بین شادکامی و امید به زندگی با اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان سینه. پوستر ارائه شده در کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان تهران، 15 الی 17 بهمن 1392.

مظلومی راد، محمد ؛ زالکان، فاطمه؛ قهرمانی، حمید؛ شاهمرادی، مجتبی (1392). اثربخشی آموزش مهارتهای کنترل خشم بر میزان سازگاری فردی- اجتماعی نوجوانان بزهکار پسر در کانون اصلاح و تربیت تهران. پوستر ارائه شده در دومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی تهران ، 14 و 15 اسفند 1392.

زالکان، فاطمه؛ قهرمانی، حمید؛ ابوالقاسمی، شهنام؛ فیروزکوهی، امیر؛ مظلومی راد، محمد؛ شاهمرادی، مجتبی (1392). اثربخشی آموزش مهارتهای کنترل خشم بر سازگاری شخصی- اجتماعی افراد تحت درمان متادون. پوستر ارائه شده در دومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی تهران، 14 و 15 اسفند 1392.         
 

دوره های تخصصی گذرانده شده :

 

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی  Schema Therapy With Couples از مرکز مطالعات پیشرفته سلامت روان (CASMH) – نمایندگی ایران زیر نظر دکتر پاول کاسیانیک – مدیر موسسه سن پترزبورگ طرحواره درمانی و دکتر النا رومانوا – سوپروایزر طرحواره درمانی و مربی معتبر موسسه درمانی سن پترزبورگ – آی اس اس تی - در تهران : 14/oct/2016.

اخذ مدرک آمـوزشی – تخصصی Schema Therapy از مرکز مطالعــات پیشرفته سلامت روان (CASMH) – نمایندگـی ایران زیر نظر دکتر ایکارد رودریگر – طرحواره درمانگر جوامع بین المللی -  در تهران: 26/Aug/2016.

اخـذ مـدرک آمـوزشی – تخصصــی Hypnotherapy  از مــرکز مطالعات پیشرفته سلامت روان (CASMH) آلمان – نمـایندگی ایران زیر نظر یورمیش مهتا -  (موسس کلینیک هیپنوتیزم و انگیزه "آینه" در هند) - در تهران : 18 و 19 فوریه 2016.

اخذ مدرک  آموزشی تخصصی در  "Narrative Exposure Therapy" (NET)  از مرکز مطالعات پیشرفته سلامت روان (CASMH) – نمایندگی ایران زیر نظر دکتر سارا ایوقی و دکتر طاهره اورنگ(Visiting Scholar)،در تهران : 31 Sep &  2 Oct 31  : 2015 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی Journey of Gestalt Therapy  از مرکز مطالعات پیشرفته سلامت روان (CASMH) – نمایندگی ایران زیر نظر دکتر لیستر سام مانیکام – پورفسور روانشناسی بالینی -  در تهران : Oct 2 & Sep 31/ 2015.

اخذ گواهی دوره جامع تربیت درمانگری کودک و نوجوان  از مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره گیلان : زیر نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- زیر نظر دکتر زهره عباسی ( مدرس دانشگاههای قم ) در دی 1399.

اخذ گواهی دوره جامع گشتالت درمانی از مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره گیلان : زیر نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- زیر نظر دکتر امیر عسکری (مدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران) در مهر 1395.

اخذ گواهی کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)  از مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره گیلان : زیر نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- زیر نظر دکتر حمید پور شریفی (دانشیار روانشناسی سلامت دانشگاه تبریز) در شهریور 1395.

اخذ گواهی کارگاه آموزشی- سنجشی آزمون هوشی وکسلر 4 از مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره گیلان : زیر نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- زیر نظر دکتر علیرضا نظام دوست (مدرس دانشگاههای گیلان) در شهریور 1395 .

اخذ گواهی کارگاه تحلیل رفتار متقابل TA  - دوره مقدماتی -  از مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره گیلان : زیر نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- زیر نظر دکتر علی بابایی زاد (روان درمانگر تحلیل رفتار متقابل) در مرداد 1395 .

اخذ گواهی دوره آموزشی مشاوره سنجشی پیش از ازدواج (با تفسیر و ترسیم نیمرخ زوجین و کاربرد آزمونهای مرتبط) از مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره گیلان : زیر نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران – زیر نظر دکتر علیرضا نظام دوست (مدرس دانشگاههای گیلان) در مرداد 1395.

اخذ گواهی دوره مربیگری طرحواره درمانی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر امیر عسکری (مدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران) در بهمن 1394.

اخذ گواهی دوره مربیگری آموزش مهارتهای زندگی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران – شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر سارا بنی هاشمی (درمانگر و مدرس مهارتهای زندگی) در دی 1394 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی درمان شناختی رفتاری پیشرفته (CBT)  از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر امیر عسکری  (مدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران) در فروردین 1394 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی اجراء، نمره گذاری و تفسیر آزمون (MMPI) از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر علیرضا نظام دوست  (مدرس دانشگاههای گیلان) در اسفند 1393.

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی اجراء، نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش وکسلر کودکان (WISC-R) از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر علیرضا نظام دوست  (مدرس دانشگاههای گیلان) در اسفند 1393 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی حساسیت زدایی (EMDR) از سازمان بهزیستی استان گیلان – رشت زیر نظر دکتر حمیدرضا وطن خواه  (عضو هیأت علمی دانشگاه تنکابن) در اسفند 1393 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی درمان شناختی رفتاری مقدماتی (CBT) از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر امیر عسکری  (مدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران) در اسفند 1393 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی درمان و تشخیص اختلال وسواس براساس رویکرد CBT از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر ابوالفضل محمدی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در اسفند 1393 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی تشخیص و درمان اختلالات جنسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر علی محمد نظری (دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران) در بهمن 1393.

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی آشنایی با فرآیندها و روشهای کاربردی پژوهش و نگارش پایان نامه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر علیرضا نظام دوست (مدرس دانشگاههای گیلان) در بهمن 1393.

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر مهدی عشقی (مدرس نحوه نگارش  مقالات پژوهشی) در بهمن 1393.

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی زوج درمانی طرحواره محور از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر امیر عسکری (مدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران) در آذر 1393.

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی درمان و تشخیص اختلالات دوران کودکی براساس رویکرد شناختی رفتاری (دوره مقدماتی) از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر اسماء عاقبتی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران) در آذر 1393.

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی پیشگیری از خیانت در زناشویی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر امیر عسکری (مدرس دانشگله علوم بهزیستی و توانبخشی تهران) در آذر 1393 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی مداخله در بحران خودکشی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر حمید پورشریفی ( دانشیار روانشناسی سلامت دانشگاه تبریز) در آبان 1393 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی مصاحبه انگیزشی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر حمید پورشریفی ( دانشیار روانشناسی سلامت دانشگاه تبریز) در آبان 1393 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی زوج درمانی (دوره پیشرفته) از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر پروانه محمدخانی ( استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران) در آبان 1393.

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی زوج درمانی (دوره مقدماتی) از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر پروانه محمدخانی ( استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران) در آبان 1393 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی بر اساس رویکرد شناختی رفتاری از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر ابوالفضل محمدی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در آبان 1393 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی تشخیص و درمان سوء مصرف و وابستگی به مواد با رویکرد شناختی رفتاری از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر مصطفی نوکنی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک) در مهر 1393 .

اخذ مدرک آموزشی اخلاق حرفه ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر ناصر صبحی قراملکی (عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی) در مهر 1393 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی اختلالات جنسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر رسول روشن (دانشیار روانشناسی دانشگاه شاهد) در مهر 1393 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی رفتار درمانی شناختی افسردگی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر حمید پورشریفی (دانشیار روانشناسی سلامت دانشگاه تبریز) در شهریور 1393 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی طرحواره درمانی (دوره پیشرفته) از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر امیر عسکری (مدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران) در شهریور 1393 .

اخذ مدرک آموزشی – تخصصی طرحواره درمانی (دوره مقدماتی) از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران- شعبه استان گیلان زیر نظر دکتر امیر عسکری (مدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران) در مرداد 1393 .

اخذ مدرک آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه تربیت کادر متخصص (دوره مقدماتی) از دانشگاه تهران در دی 1389 .


حضور در همایشها، کنگره ها، سمینارهای علمی پژوهشی :

 

مشارکت در نوزدهمین کنگره جهانی کودکان و روانپزشکی کودکان 12 تا 13 ژوئیه 2017 در شیکاگو آمریکا.

شرکت در کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، 22 و 23 تیر 1395، تهران. با شماره سریال : cpc-irebs2016-216 در تاریخ 2016-07-13 .

شرکت در نهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، 19، 18 و 20 شهریور 1394، تهران.

شرکت در چهارمین سمینار بین المللی سلامت زنان، 30 و 31 اردیبهشت 1394، شیراز .

شرکت در هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد 20، 19 ، 21 شهریور 1393، تهران.

شرکت در اولین کنگره ملی کمیته امداد امام خمینی – مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر 140 آبان 1394، تهران.

شرکت در پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران 17، 16، 15 اردیبهشت 1394، تهران.

شرکت در اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت، 13 اسفند 1393، بندر گز .

شرکت در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی، دوره آموزش مقدماتی درمان غیر دارویی سوء مصرف مواد ویژه روانشناسان، از 06/10/1393 لغایت 16/10/1393، دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت.

شرکت در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی، برنامه کنگره اعتیاد با رویکرد سلامت خانواده از 19/06/1393 لغایت 21/06/1393، دانشگاه علوم پزشکی ایران- تهران.

شرکت در اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان، 16، 15 و 17 بهمن 1392، تهران.

شرکت در دومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی، 14 و 15 اسفند 1392، تهران .

 

تقدیر نامه و توصیه نامه ها :

 

دریافت توصیه نامه از جانب دکتر شهربانو قهاری (متخصص روانشناسی بالینی، استادیار گروه روانشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تنکابن)  جهت ارائه خدمات درمانی- روانشناختی در زمینه های مصاحبه انگیزشی و تشخیصی، درمان اعتیاد و سوء مصرف مواد، مشاوره فردی و گروهی در 5 مرداد 1399.

دریافت تقدیرنامه از آقای رضا جعفری، مدیر اداره بهزیستی شهرستان رشت جهت ارائه خدمات و تلاشهای ارزشمند در راستای تحقق اهداف بهزیستی شهرستان رشت در 14 آبان1394.

دریافت لوح تقدیر از دکتر محمد رضا پارسی، مدیر کل اداره بهزیستی استان گیلان جهت ارائه و انجام مقاله های علمی، پژوهشی در 4 آبان 1394.

دریافت لوح تقدیر از دکتر محمدرضا پارسی، مدیر کل اداره بهزیستی استان گیلان جهت همکاری در پیشبرد اهداف سازمانی و حفظ سلامت روان جمعیت هدف در 20 مهر 1394 .

دریافت توصیه نامه از جانب دکتر سیروس صالحی (متخصص روانشناسی بالینی، استادیار گروه روانشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تنکابن) جهت ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره اعم از مشاوره فردی- گروهی، خانواده درمان و برگزاری سمینار و گروه درمانی با موضوع اعتیاد و پیشگیری از سوء مصرف مواد در  3 آذر  1393.

دریافت توصیه نامه از جانب دکتر شهره قربان شیرودی (متخصص مشاوره، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تنکابن) جهت ارائه خدمات درمانی- روانشناختی در زمینه های اعتیاد و پیشگیری از سوء مصرف مواد در 1 اردیبهشت 1392 .

دریافت توصیه نامه از جانب دکتر شهنام ابوالقاسمی (متخصص روانشناسی، استادیار گروه روانشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تنکابن) جهت ارائه خدمات درمانی ـ روانشناختی در زمینه های اعتیاد و پیشگیری از سوء مصرف مواد، مشاوره فردی و گروه درمانی در 28 آبان 1392 .

دریافت لوح تقدیر از جناب آقای علی شمس، معاون سلامت اصلاح و تربیت و رئیس ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در زندان های کشور جهت ارائه خدمات ارزنده در راستای اهداف ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندانیان در 7 اسفند 1389.         
 

عضویت در انجمن های علمی :


عضو مرکز مطالعات پیشرفته سلامت روان (CASMH) با کد عضویت PSY150414 .

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با کد عضویت 10100 .

عضو انجمن روانشناسی ایران با کد عضویت 8904 .

عضو شورای اجرایی انجمن روانشناسی استان گیلان با شماره حکم 11696-74 مورخه 15/05/1393 .         
 

مجوز تخصصی :

 

دارنده مجوز تخصصی روانشناسی بالینی شماره  3765  صادر شده توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران. کلیک کنید

دارنده پروانه تاسیس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره به شماره 1083- م صادر شده توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران. کلیک کنید         
 

کتب :

 

ترجمه كتاب "ADHD در نوجوانان" (شکل گیری، سنجش، ارزیابی و درمان). نوشته شده توسط دکتر استفن پی . بکر و راسل ا . بارکلی. کلیک کنید

ترجمه كتاب "مهارتهای مقابله ای" نوشته شده توسط دكتر فیت هارپر. کلیک کنید

ترجمه كتاب "كمكهای اولیه برای زخمهای روانی" نوشته شده توسط دکتر گای وینچ . کلیک کنید

 

گواهینامه ها و مهارت ها :

 

دارنده گواهینامه ICDL صادر شده  توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران.

دارای مهارت در Windows ، Word  - ماهر تایپ کردن سریع انگلیسی،Excel ، Access ، Power Point ،  IT   و اینترنت .

مهارت در تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از AMOS ، SPSS و LISREL.