گستره زندگی انسانها، عرصه تلاقی عناصر زیستی ، اندیشه ها و رفتارهای ماست.


برآیندی از هرآنچه که با خود به دنیا می آوریم با هر آنچه که تجربه می کنیم و می آموزیم – چه از سوی والدین و جامعه و چه خواسته و نا خواسته.


استعداد ، تجارب و یادگیری های ما شاکله پندارها و رفتارهای ما را نقش میزند و ما بعنوان فردیتی مستقل در لحظه به عرصه بودن پا می نهیم و خواسته و ناخواسته اثرات منحصر به فرد خود را با نقشی کوچک یا بزرگ، مخرب و یا سازنده به جهان عرضه می داریم و در این گذار هستی که نامش زندگیست، خاطراتی را ثبت و در غایت، این عرصه را پشت سر نهاده و به یادها سپرده می شویم.


زیستگاه ما همچون دریایی گاه آرام و گاه طوفانی، همیشه پذیرای تغییراتی بی پایان بوده و خواهد بود. تغییراتی که درک پدیدار شناسی و خود شناسی را دشوار و ضرورت خود اندیشی و خود آگاهی را دو چندان می نمایاند.


باشد که در عرصه پر فراز و نشیب شناخت خود، هم مسیر باشیم.


با احترام محمد مظلومی راد