محمد مظلومی راد

روان درمانگر و روانشناس بالینی، مشاور، محقق و مدرس

در مسیر زندگی و چرخه بی پایان لحظه ها
نقشی که از خود بر جای می نهیم، معنای زندگی ماست
معنایی که به واسطه درکی عمیق از اجماع خودشناسی و پدیدار شناسی در وجودمان شکل می گیرد و شروع به نواختن می کند
و اینگونه با هم خواهیم بود.